Privacyverklaring Givt-service

Privacyverklaring van de Givt-service

Klik hier voor de privacyverklaring van de website.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de Givt-app.

Laatst bijgewerkt: 03-03-2021
Versie: 1.9

Privacyverklaring Givt B.V.

Via de dienst Givt – bestaande uit zowel een app als een online platform – worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Givt B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679, ook wel gekend als AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens (of persoonsgegevens van anderen in de organisatie die u vertegenwoordigt) te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Givt B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder het nummer M1640707. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-03-2021.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens (of persoonsgegevens van anderen in de organisatie die u vertegenwoordigt) die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich of de organisatie die u vertegenwoordigt eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst en om een overzicht te geven van het gebruik van onze diensten. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online dienst-infrastructuur kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie via onze online dienst-infrastructuur, per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Dit zijn in alle gevallen partners die nodig zijn om de diensten te kunnen bieden. Voor donateurs betreft dit niet de collecterende instanties, aangezien wij de anonimiteit van de donateur in hun richting waarborgen.

U gaat ermee akkoord dat de transactiegegevens kunnen worden geanonimiseerd en kunnen worden gebruikt voor data verzameling, statistiek overzichten en vergelijkingen. Alleen de totalen zullen worden gedeeld met andere klanten en wij dragen ervoor zorg dat geen van uw gegevens herleidbaar tot individuen zullen zijn.

Ook zullen we gegevens nooit verkopen aan derden en alleen maar inzetten om het voor de donateur makkelijker te maken om te geven en op een manier betrokken te zijn bij de goede doelen zoals zij dat wensen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS/SSL of Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) waarmee alle informatie tussen u en onze online dienst-infrastructuur wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Gebruik van locatiegegevens
In de app kan er worden gebruik gemaakt van de locatiegegevens die het besturingssysteem van de betreffende smartphone voorziet. Met deze gegevens kan de app bepalen waar de gebruiker is. Deze locatiegegevens worden niet verstuurd naar ergens buiten de smartphone en enkel gebruikt om te bepalen of de gebruiker op een locatie is waar Givt kan worden gebruikt om te geven. De locaties waar Givt kan worden gebruikt, worden vooraf gedownload naar de smartphone.

Diagnostische informatie van de app
De app verstuurt geanonimiseerde informatie over de werking. Deze informatie bevat niet-persoonsgebonden gegevens van uw smartphone zoals het type en het besturingssysteem, maar ook de versie van de app. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de service van Givt te kunnen verbeteren of om uw vragen sneller te kunnen beantwoorden. Deze informatie wordt nooit verstrekt aan derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Givt B.V.
Schutweg 47
8243 PC LELYSTAD
0031 320 320 115
KVKnr: 64534421