Algemene voorwaarden Givt-app

Algemene voorwaarden van de Givt-app

Klik hier voor de privacyverklaring van de website.

Klik hier voor de privacyverklaring van de Givt-service.

Gebruiksvoorwaarden – Givt-app

Laatst bijgewerkt: 24-11-2023

Versie: 1.10


 1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie Givt (“Givt”). Givt stelt de Gebruiker in staat om (anoniem) donaties te geven via zijn/haar smartphone aan bijvoorbeeld kerken, fondsen of stichtingen die zijn aangesloten bij Givt.  Givt wordt beheerd door Givt B.V., een besloten vennootschap, gevestigd te Lelystad (8212 BJ), aan de Bongerd 159, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64534421 (“Givt B.V.”). Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Givt. Door het gebruik van Givt (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard jij als gebruiker (“Gebruiker”) deze gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring (www.givtapp.net/privacyverklaringgivt). Deze gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring zijn tevens te raadplegen, downloaden en printen op onze website. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.


 1. Licentie en intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle rechten op Givt, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop en de handhaving hiervan liggen en blijven bij Givt B.V. De Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze voorwaarden en voor het overige mag u Givt niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

  2. Givt B.V. verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van Givt. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Givt te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

  3. De Gebruiker mag Givt niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Givt B.V. Evenmin mag de Gebruiker de technische voorzieningen die bedoeld zijn om Givt te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

  4. Givt B.V. heeft te allen tijde het recht om Givt aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van Givt te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van Givt te beperken of de toegang tot Givt geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Givt B.V. zal de Gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren. 

  5. De Gebruiker verwerft geen enkel(e) recht, titel of belang in of op de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op (de inhoud van) Givt, waaronder de onderliggende software en content. 1. Gebruik van Givt

  1. De Gebruiker kan alleen donaties geven aan kerken, stichtingen, fondsen en/of andere (rechts)personen die zijn aangesloten bij Givt en een relatie zijn aangegaan met Givt B.V. De donaties worden anoniem gedaan. 

  2. Het gebruik van Givt is voor eigen rekening en risico en dient te worden gebruikt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor zij bestemd is. Het is niet toegestaan de broncode van Givt te reverse engineeren of Givt te decompileren en/of te wijzigen, Givt beschikbaar te stellen aan derden of enige aanduidingen van Givt B.V. als rechthebbende op Givt of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

  3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals NAW-gegevens, bankrekeningnummer en andere gegevens zoals gevraagd door Givt B.V. om het gebruik van Givt te waarborgen. 

  4. Indien de Gebruiker jonger is dan 18 jaar dient hij/zij voor het gebruik van Givt de toestemming van zijn/haar ouder of wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij/zij 18 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger. 

  5. Givt is beschikbaar voor de besturingssystemen Android en iOS. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s App Store of Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van Givt, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s App Store en Google Play en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Gebruiker en Givt B.V. en gelden niet tussen de Gebruiker en de aanbieder van het platform via welke u Givt heeft verkregen. Deze aanbieders kunnen de Gebruiker echter wel aanspreken op overtreding van bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden. 

  6. Nadat de Gebruiker Givt heeft gedownload, dient de Gebruiker zich te registreren. Daarbij moet de Gebruiker de volgende informatie verstrekken: (i) NAW-gegevens, (ii) telefoonnummer, (iii) bankrekeningnummer en (iv) e-mailadres. Op de verwerking van persoonsgegevens via Givt is de privacyverklaring van Givt B.V. van toepassing. Bij eventuele wijzigingen van gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk dit aan te passen via Givt.

  7. De Gebruiker kan na het downloaden van Givt er ook voor kiezen om alleen een e-mailadres op te geven en daarna gelijk de app te gebruiken om te doneren. Na de donatie zal een voltooiing van de registratie worden gevraagd. Indien de Gebruiker dit later wenst te doen, verbindt Givt B.V. zich ertoe het e-mailadres van de Gebruiker enkel en alleen te gebruiken om de Gebruiker aan de nog te voltooien registratieprocedure te herinneren tot het moment waarop de Gebruiker de volledige registratieprocedure heeft afgerond.

  8. Om van Givt gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding. 

  9. Givt B.V. levert de gerelateerde diensten op basis van de informatie die de Gebruiker verstrekt. De Gebruiker is verplicht correcte en volledige informatie te verstrekken, die niet vals of misleidend is. De Gebruiker mag geen gegevens verstrekken met betrekking tot namen of bankrekeningen waarvoor de Gebruiker niet bevoegd is om deze te gebruiken. Givt B.V. en de Processor hebben het recht informatie die de Gebruiker heeft verstrekt, te valideren en te verifiëren.  

  10. De Gebruiker kan het gebruik van Givt op ieder gewenst moment beëindigen, door zijn Givt account te verwijderen via het menu in de app, of via mail aan [email protected]. Het verwijderen van de app op de smartphone zonder deze stappen te doorlopen, resulteert niet in een automatische verwijdering van de gegevens van de Gebruiker. Givt B.V. kan de relatie met de Gebruiker beëindigen indien de Gebruiker deze voorwaarden niet naleeft of indien Givt voor 18 achtereenvolgende maanden niet wordt gebruikt. Op verzoek stuurt Givt B.V. een overzicht van alle donatiegegevens.

  11. Givt B.V. brengt geen vergoeding in rekening voor het gebruik van Givt. 

  12. Givt B.V. heeft het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen. Givt B.V. zal zich inspannen om eventuele fouten in de Givt-software op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.


 1. Verwerking transacties

  1. Givt B.V. is geen bank/financiële instelling en verleent geen bancaire of betalingsverwerkende diensten. Om de donaties van de Gebruiker te verwerken, heeft Givt B.V. daarom een overeenkomst gesloten met een betaaldienstverlener genaamd SlimPay, een financiële instelling (de “Processor”), waarin is afgesproken dat Givt B.V. de transactiegegevens naar de Processor verstuurt, om donaties te initiëren en af te handelen. Givt B.V. zal, na de collectie van de donaties, zorgdragen voor de afdracht van de donaties aan de door de Gebruiker aangestelde begunstigde(n). De transactiedata zullen door Givt worden verwerkt en doorgestuurd naar de Processor. De Processor zal de betalingstransacties initiëren en Givt B.V. is verantwoordelijk om de relevante bedragen over te maken naar een bankrekening van de kerk/stichting zoals door de Gebruiker aangewezen als begunstigde van de donatie.

  2. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Givt B.V. de Gebruikers (transactie- en bank-)gegevens mag doorgeven aan de Processor, samen met alle andere noodzakelijke account- en persoonlijke informatie van de Gebruiker, om de Processor in staat te stellen de betalingstransacties te kunnen initiëren en verwerken. Givt B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment van Processor te veranderen. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Givt B.V. relevante informatie over de Gebruiker en de gegevens zoals omschreven in artikel 4.2 mag doorsturen naar de nieuwe Processor om betalingstransacties te kunnen blijven verwerken.

  3. Givt B.V. en de Processor zullen de gegevens van de Gebruiker verwerken in overeenstemming met de wet­ en regelgeving die geldt voor gegevensbescherming. Voor verdere informatie over hoe persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, verwijst Givt B.V. de Gebruiker naar haar privacybeleid. Deze kan online (www.givtapp.net/privacyverklaringgivt) teruggevonden worden. 

  4. De donaties van de Gebruiker verlopen via Givt B.V. als intermediair. Vervolgens zal Givt B.V. ervoor zorgdragen dat de gelden worden overgemaakt naar de begunstigde(n), met wie Givt B.V. een overeenkomst heeft afgesloten. 

  5. Om een donatie via Givt uit te voeren, dient de Gebruiker een machtiging af te geven aan Givt B.V. en/of de Processor (voor een automatische SEPA incasso). De Gebruiker kan te allen tijde – binnen de voorwaarden zoals gehanteerd door de Gebruikers bank – een automatische incasso terugdraaien. 

  6. Een donatie kan door Givt B.V. en/of de Processor worden geweigerd als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat een Gebruiker in strijd met deze voorwaarden handelt of als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat een donatie mogelijk verdacht of illegaal is. Givt B.V. stelt de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, tenzij dit wettelijk is verboden. 

  7. Gebruikers van de Givt app zullen geen kosten worden berekend voor hun donaties via ons platform. Givt en de ontvangende partij hebben aparte afspraken gemaakt omtrent vergoedingen in de door hen geldende overeenkomst.

  8. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Givt B.V. de Gebruikers (transactie-)gegevens mag doorgeven aan de lokale belastingautoriteiten, samen met alle andere noodzakelijke account- en persoonlijke informatie van de Gebruiker, om de Gebruiker te assisteren met zijn/haar jaarlijkse belastingaangifte.   


 1. Beveiliging, diefstal en verlies 

  1. De Gebruiker dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om zijn/haar inloggegevens tot Givt veilig te bewaren om verlies, diefstal, verduistering of ongeautoriseerd gebruik van Givt of zijn/haar smartphone te vermijden. 

  2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn/haar smartphone. Givt B.V. beschouwt elke donatie vanuit de Givt-account van de Gebruiker als een door de Gebruiker goedgekeurde transactie, ongeacht de rechten die de Gebruiker toekomen onder artikel 4.5.

  3. De Gebruiker dient Givt B.V. onmiddellijk op de hoogte te brengen via [email protected] of +31 320 320 115, zodra zijn/haar smartphone is verloren of gestolen. Bij ontvangst van een melding blokkeert Givt B.V. het account om (verder) misbruik te voorkomen.

 2. Updates

  1. Givt B.V. brengt van tijd tot tijd updates uit ter verbetering van de gebruikerservaring, die fouten kunnen herstellen of het functioneren van Givt verbeteren. Beschikbare updates voor Givt zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s App Store en Google Play, waarbij het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is deze notificaties bij te houden. 

  2. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze voorwaarden bepaalde. Dit wordt aan de Gebruiker altijd vooraf gemeld en de Gebruiker heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat de Gebruiker akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze gebruikersvoorwaarden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient hij/zij het gebruik van Givt te staken en Givt te verwijderen van zijn/haar mobiele telefoon en/of tablet.


 1. Aansprakelijkheid  

  1. Givt is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Givt B.V. ernaar streeft Givt 24 uur per dag beschikbaar te maken, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid indien, om welke reden dan ook, Givt niet beschikbaar is op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. Givt B.V. houdt zich het recht voor Givt (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.

  2. Givt B.V. is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van Givt. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Givt B.V. 

  3. De Gebruiker vrijwaart Givt B.V. voor alle mogelijke aanspraken van derden (bijvoorbeeld begunstigden van de donaties of de belastingdienst) als gevolg van het gebruik van Givt of het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Givt B.V. De Gebruiker zal Givt B.V. alle schade en kosten vergoeden die Givt B.V. als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.


 1. Overige Bepalingen  

  1. Deze gebruikersvoorwaarden treden in werking bij ingebruikname van Givt en blijven dan voor onbepaalde tijd van kracht. De overeenkomst mag door zowel de Gebruiker als Givt B.V. op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Gebruiker: (i) in staat van faillissement wordt verklaard, (ii) surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op Gebruikers vermogen wordt gelegd, (iii) de Gebruiker overlijdt, (iv) in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient de Gebruiker ieder gebruik van Givt te staken en gestaakt te houden. De Gebruiker dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van Givt te verwijderen van al zijn/haar systemen.

  2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan en zullen overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

  3. Het is de Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit het gebruik van Givt en deze voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Givt B.V. Omgekeerd is dit Givt B.V. wel toegestaan. 

  4. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden worden definitief beslecht door de rechtbank van Lelystad. Voordat het geschil naar de rechter zal worden verwezen, zullen U en Wij ons inspannen om het geschil in der minne op te lossen. 

  5. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

  6. De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de Gebruikers dwingendrechtelijke rechten als consument. 

  7. Givt B.V. beschikt over een interne klachtenprocedure. Givt B.V. behandelt klachten efficiënt en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is. Als de Gebruiker een klacht heeft over de tenuitvoerlegging van deze voorwaarden door Givt B.V., moet de Gebruiker deze schriftelijk indienen bij Givt B.V. (via [email protected]).